Službene web stranice Općine Dekanovec   •   Florijana Andrašeca 41, 40318 Dekanovec   •   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Obavijest biračima o Registru birača

Napisao/la Općina Dekanovec Datum: .

Predsjednica Republike Hrvatske je dana 16. srpnja 2016. godine donijela Odluku o raspisivanju prijevremenih izbora za zastupnike u Hrvatski sabor. Odluka je stupila na snagu danom objave u „Narodnim novina“, broj 70/16 od 30. srpnja 2016. godine. Prema istoj Odluci izbori će se održati u nedjelju, 11. rujna 2016. godine.

U privitku se dostavlja Objava biračima, KLASA: 013-01/16-01/33, URBROJ: 515-03-01-02/1-16-2 od 30. srpnja 2016. godine, kojom se obavještavaju birači o mogućnosti, vremenu i načinu pregleda, dopune i ispravka podataka upisanih u Registar birača.

Odvoz komunalnog otpada 5.8.2016.

Napisao/la Općina Dekanovec Datum: .

Obavještavamo da će se odvoz komunalnog otpada redovito izvršiti dana 05.08.2016. (Dan domovinske zahvalnosti).

Natječaj za prodaju zemljišta

Napisao/la Općina Dekanovec Datum: .

Natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Dekanovec

1. Predmet natječaja je prodaja nekretnina – zemljišta namijenjenih za stambenu izgradnju u Dekanovcu, produžetak ulice J. Kocijana, mjesto zvano «Trate», i to:

Redni
broj
Katastarska
čestica
Katastarska
općina
Ukupna
površina (čhv)
Početna
cijena (kn)
Iznos
jamčevine (kn)
1. 2634/41 Dekanovec 413 70,00 kn/čhv 2.500,00
2. 2634/29 Dekanovec 294 70,00 kn/čhv 2.500,00

2. Prodaja zemljišta vršit će se putem javnog nadmetanja na licu mjesta u Dekanovcu, dana 30.07.2016. godine (subota) s početkom u 09,00 sati.

Više informacija možete pronaći u dokumentu u prilogu.

Javni oglas o prodaji građevinskog zemljišta

Napisao/la Općina Dekanovec Datum: .

NOVOST: Obavijest o odgodi prodaje građevinskog zemljišta predviđenog za 09.07.2016.: umjesto termina 9. srpnja 2016., novi termin za prodaju građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja, shodno Zaključku Općinskog vijeća o prodaji građevinskog zemljišta, obaviti će se zadnje subote u mjesecu - 30. srpnja 2016. godine.

Jedinstveni upravni odjel Općine Dekanovec obavještava sve zainteresirane o prodaji građevinskog zemljišta u Dekanovcu, produžetak ulice J. Kocijana, mjesto zvano «TRATE». Prodaja građevinskog zemljišta obaviti će se u subotu, 09.07.2016. godine s početkom u 18,00 sati.

Javno nadmetanje obaviti će se na licu mjesta prodaje u Dekanovcu, produžetak ulice J. Kocijana. Sudionici natječaja dužni su uplatiti jamčevinu u iznosu od 2.500,00 kuna prije početka javnog nadmetanja, a najkasnije do 08.07.2016. godine do 12,00 sati, na poslovni račun Općine Dekanovec broj HR2623400091860300002 s naznakom jamčevina za kupnju zemljišta, model HR 68 s pozivom na broj: 7889-OIB kupca.

Detaljnije informacije o prodaji mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dekanovec, F. Andrašeca 41, Dekanovec, broj telefona 040/849 488, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Prijava štete za elementarnu nepogodu - mraz

Napisao/la Općina Dekanovec Datum: .

Na osnovu Odluke Župana Međimurske županije o proglašenju elementarne nepogode mraza (Klasa: 920-11/16-02/1, Ur.broj: 2109/1-01-16-1) od 02.05.2016. godine, obavještavaju se poljoprivredni proizvođači da za k.o. Dekanovec mogu prijaviti štetu za sljedeće kulture: krumpir, plantažni nasadi jabuka i trešnje.

Prijave se mogu podnijeti dana 18., 19., 20., 23., 24. i 25.05.2016. godine u prostorijama Općine Dekanovec, F. Andrašeca 41, Dekanovec, od 08.00 do 13.00 sati.

Uz prijavu je potrebno dostaviti sljedeće podatke i dokumente:

  1. ime i prezime prijavitelja,
  2. adresu stanovanja, sjedišta ili OPGa,
  3. OIB prijavitelja,
  4. kontakt telefon,
  5. broj žiro ili tekućeg računa i naziv banke,
  6. kopiju Jedinstvenog zahtjeva za potporu za 2015. ili 2016. godinu, ili, ukoliko oštećenik ne posjeduje navedeni dokument, kopiju katastarskog izvatka za katastarske čestice za koje se prijavljuje šteta (javna isprava ili e-izvadak iz katastra).

Prijavitelji štete prilikom prijave dužni su također potpisati Izjavu da prijavljena imovina nije osigurana kod osiguravajućeg društva.

Po isteku roka za podnošenje prijava Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Općine Dekanovec obići će prijavljene površine u svrhu utvrđivanja istinitosti i ispravnosti prijava.