Temeljem članka 20. stavak 2. Zakona o lokalnim porezima (NN 115/16) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017. godine, sve jedinice lokalne samouprave, pa tako i Općina Dekanovec, dužne su uvesti i naplaćivati porez na nekretnine. Porez na nekretnine uvodi se od 1.1.2018.

OBAVJEŠTAVAJU SE POREZNI OBVEZNICI

 • Predmet oporezivanja je nekretnina (bez obzira je li legalizirana ili ne i bez obzira je li u zoni ili izvan građevinske zone).
 • Nekretninom se smatra:
  1. stambeni prostor – za trajno i povremeno stanovanje,
  2. poslovni prostor – prema stvarnoj djelatnosti,
  3. garažni prostor,
  4. drugi pomoćni prostori – koji služe glavnom prostoru koji ima svoju svrhu (zajednički dijelovi/ prostorije, ostave, spremišta, ljetne kuhinje, zimski vrtovi)
  5. ostali prostori bez namjene – izvedeni prostori, ali bez namjene (zapušteni hoteli, izgrađeni objekti bez poslovanja),
  6. građevinsko zemljište koje se koristi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti,
  7. neizgrađeno građevinsko zemljište ako se nalazi unutar građevinskog područja – izdani akti, ruševina i započeta gradnja.
 • Ne smatraju se nekretninama – kao predmetom oporezivanja:
  1. gospodarske zgrade – ako nisu stambeni, poslovni, garažni ni drugi pomoćni prostori, a imaju namjenu – smještaj oruđa, smještaj stoke, pod uvjetom da nisu u djelatnosti (poslovni prostori)
  2. privremene građevine – za čije građenje nije potrebna građevinska dozvola
  3. opća dobra: ceste, komunalna infrastruktura.
 • Porezni obveznik je svaka osoba koja nekretninu samostalno posjeduje (samostalni posjednik), u smislu Zakona to je vlasnik nekretnine.
  Porezni obveznik može biti i nesamostalni posjednik ako je porezna obveza pravnim poslom prenesena na njega. U slučaju prijenosa porezne obveze na nesamostalnog posjednika, samostalni posjednik solidarno jamči za naplatu poreza.
  Porezni obveznik može biti nesamostalni posjednik i u slučaju ako se koristi nekretnina u vlasništvu jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske, ako nema valjani pravni temelj posjedovanja nekretnine ili je vlasnik nepoznat,
 • Porez na nekretnine obračunava se na ukupnu neto podnu površinu nekretnine (prostora koji je oporeziv) sukladno propisu o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine, te na stvarnu površinu zemljišta.
 • Godišnji iznos poreza po m2 obračunske površine nekretnine utvrđuje se množenjem: vrijednosti boda (B), koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn), koeficijenta stanja (Ks) i koeficijenta dobi (Kd). Vrijednost boda i koeficijent zone određuje odlukom Općinsko vijeće Općine Dekanovec. Koeficijent namjene ovisi o vrsti nekretnine i utvrđuje se, kao i koeficijent stanja, sukladno odredbama Zakona o lokalnim porezima. Koeficijent dobi ovisi o godini izgradnje te se utvrđuje za razdoblje građenja sukladno odredbama Zakona o lokalnim porezima.
 • Rješenje o porezu na nekretnine donosi se do 31. ožujka za tekuću kalendarsku godinu prema stanju nekretnine i poreznog obveznika na dan 1. siječnja tekuće godine i takvo rješenje je na snazi dok ne nastane promjena koja je od utjecaja na utvrđivanje porezne obveze. Sve promjene koje nastanu tijekom kalendarske godine, a od utjecaja su na utvrđivanje porezne obveze (sve činjenice koje utječu na visinu obračuna i utvrđivanje osobe poreznog obveznika), primjenjuju se od sljedeće kalendarske godine.
 • Rješenjem o porezu utvrđuje se porezni obveznik, iznos poreza po m2 obračunske površine, obračunska površina, ukupni iznos poreza u godišnjem iznosu i rokovi plaćanja.

Porez na nekretnine utvrđuju i naplaćuju tijela JLS na području kojih se nekretnina nalazi i prihod je te JLS. Stoga je Općina Dekanovec obavezna tijekom 2017. godine ustrojiti i voditi strukturiranu Evidenciju o nekretninama koje se nalaze na području Općine Dekanovec i o poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine. Za prikupljanje podataka zadužen je Jedinstveni upravni odjel Općine Dekanovec, koji ovim putem poziva vlasnike i korisnike nekretnina na području Općine Dekanovec da, radi ustrojavanja i vođenja Evidencije, te radi pravilnog utvrđivanja činjenica bitnih za donošenje rješenja o porezu na nekretnine i zaduživanja obveznika plaćanja poreza, najkasnije do 30. lipnja 2017. dostave podatke o nekretninama i poreznim obveznicima koristeći priložene obrasce, posebno za svaku adresu nekretnine odnosno katastarsku česticu.

Člankom 59. Zakona o lokalnim porezima propisano je da ako porezni obveznik ne dostavi tražene podatke ili se oni bitno razlikuju od podataka kojima raspolaže Općina Dekanovec, a koji su dobiveni od Državne geodetske uprave, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja RH i Ministarstva financija RH – Porezne uprave, porezna obveza će se utvrditi na osnovi podataka kojima raspolaže Općina s najvišim koeficijentima utvrđenim Zakonom za stanje i dob nekretnine.

Svi obrasci dostupni su na internetskoj stranici www.dekanovec.hr (u nastavku teksta), a mogu se dostaviti osobno predajom u Jedinstveni upravni odjel Općine Dekanovec, radnim danom u vremenu od 7:00-15:00 sati, putem pošte (Općina Dekanovec, F. Andrašeca 41, 40318 Dekanovec) ili elektroničkim putem na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Pomoć u ispunjavanju obrazaca, dodatne informacije i upute molimo da zatražite putem tel: 040/849-488, elektronički na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dekanovec.

Pozivaju se svi vlasnici odnosno korisnici građevina u kojima se nalazi azbest, s područja Općine Dekanovec, da radi planiranja sustava gospodarenja građevnim otpadom koji sadrži azbest (salonit ploče i dr…), dostave podatke o lokacijama na kojima se nalaze takvi objekti (kuće, poljoprivredni objekti, garaže i slično), procjeni količine, vrsti i statusu materijala za kojeg je izvjesno da će postati azbestni otpad.

Popunjeni i potpisani Obrazac prijave objekta u kojima se nalazi azbest dostaviti osobno u Jedinstveni upravni odjel Općine Dekanovec, F. Andrašeca 41, Dekanovec, ili putem email adrese Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., svakog radnog dana od 7:00 do 15:00 sati, zaključno do 30. lipnja 2017. godine.

Sve dodatne informacije dostupne su na broj telefona 040/849-488 ili putem mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Pozivamo poljoprivredne proizvođače da dana 23., 24., 25. i 26.5.2017. godine u vremenu od 8:00 do 14:00 sati u prostorijama Općine Dekanovec prijave štetu nastalu usljed mraza 21.4.2017. godine.

Prijavi je potrebno priložiti:

 • ispunjen obrazac za prijavu štete (u prilogu ove objave)
 • kopiju osobne iskaznice
 • kopiju OPG iskaznice ili Rješenja o upisu gospodarstva
 • kopiju Posjedovnog lista
 • izjavu da prijavljene kulture nisu osigurane kod osiguravajućeg društva (u prilogu ove objave)
 • ukoliko Posjedovni list ne glasi na prijavitelja, obavezno uz Posjedovni list dostaviti i presliku Ugovora o najmu ukoliko ste zakupac, a ne vlasnik ili Rješenje o nasljeđivanju ukoliko ste nasljednik

Prijava nastale štete odnosi se na rani krumpir za k.o. Dekanovec.

Po isteku roka za podnošenje prijava prijavljene površine obići će se u svrhu utvrđivanja istinitosti i ispravnosti prijava.

Kontakt telefon: 040/849-488.

Marija Marković
Referent za opće i upravne poslove, poslove vijeća, te financije i proračun
Kontakt: 040/849-488, svaki radni dan od 7 do 15 sati

Grb

Grb Općine Dekanovec ima sljedeći izgled: u svijetlo plavom polju srcoliko – trokutastog štita ukriženi su desno ukoso crni klarinet, a lijevo ukoso bijelo – srebrno pero. (Čl. 5, Statut, 2013.)

grb

Zastava

Zastava Općine Dekanovec je jednobojne plave boje, dimenzija omjera dužine i širine 2:1, sukladno zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine Dekanovec obostrano, obrubljen zlatno-žutom trakom. (Čl. 6, Statut, 2013.)

Poštovani,

dobrodošli na službene stranice Općine Dekanovec!

Svrha i cilj ovih stranica je što kvalitetnija i pravovremena komunikacija poglavito Vas mještana s općinskim načelnikom, članovima Općinskoga vijeća te sa zaposlenicima u općinskom uredu.

Iako najmanja općina u Međimurju, od osnutka 1997. godine Dekanovec proživljava značajan gospodarski, infrastrukturni, turistički i društveni preobražaj. Od jedinice lokalne samouprave pod posebnom državnom skrbi, postepeno se razvija u respektabilnu općinu poželjnu za život.
Budući da smo se uspješno othrvali mnogim iskušenjima i problemima, nastavljamo prema novim ciljevima promovirajući sve naše komparativne prednosti koje će, iskreno vjerujem, prepoznati potencijalni ulagači čije investicije su uvijek dobrodošle na području općine Dekanovec.

Učinit ćemo sve što je potrebno kako bismo tvrtkama i obrtima olakšali ulazak i pokretanje proizvodnje u našim Poduzetničkim zonama Trate i južnoj zoni Berek.
Razvitak općine Dekanovec temelji se na obrtima i malim tvrtkama, ali isto tako na modernim i uspješnim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Zahvaljujući njima, ali i želji naših mladih ljudi da se školuju i svojim radom pridonose razvoju cjelokupnog društva, općina Dekanovec može se pohvaliti s vrlo malim stupnjem nezaposlenosti.

Tradicijske i kulturne vrijednosti kojima posvećujemo posebnu pozornost, prirodne ljepote i čist okoliš, a posebno radišni i gostoljubivi mještani, generator su razvoja našeg kraja i najbolja pozivnica da, ako još niste, ipak posjetite Dekanovec i svim čulima uživate u iznimnoj ljepoti krajobraza uz rijeku Muru.
Među ključnim čimbenicima koji uvjetuju razvoj općine Dekanovec, svakako je dobra suradnja sa susjednim općinama i Županijom, ali i državnim institucijama i ustanovama.

Najviše se ponosimo našim mjesnim udrugama i društvima jer se zahvaljujući njima pronosi glas o Dekanovcu diljem Hrvatske i svijeta. Želja nam je da se suradnja nastavi, a Općina će svim udrugama i društvima pružiti kvalitetnu potporu u realizaciji novih projekata.
Na našoj stranici pronaći ćete „Kalendar događanja“ za aktualnu kalendarsku godinu. Tako sami možete odabrati vrijeme i događaj koji će Vas privući u Dekanovec.

Kad god došli, u središtu mjesta, u parku ispred zgrade Općine, pogledom će Vas ispratiti „brončani“ Florijan Andrašec, spomenik jednom od najpoznatijih hrvatskih pučkih pjesnika, ujedno ponos svih Dekanovčana. Njemu u čast, svake godine povodom Dana Međimurske županije održava se kulturna manifestacija „Glazbena večer kantora Florijana Andrašeca na kojoj se promiče kajkavsko narječje i bogata međimurska pisana ostavština.

Vjerujem da ćemo Vas na ovaj način još kvalitetnije i potpunije informirati o našem radu, o razvojnim planovima i projektima. Isto tako, želimo Vas potaknuti, inspirirati i pružiti Vam mogućnost da svojim prijedlozima, kritikama, pitanjima, komentarima i eventualnim rješenjima aktivno sudjelujete u radu općinskih tijela na dobrobit Dekanovca. Isključivo zajedničkim naporom i međusobnim uvažavanjem možemo povećati učinkovitost, omogućiti brži razvoj i napredak te nastaviti s transparentnim radom.

S poštovanjem,
načelnik Ivan Hajdarović

View the embedded image gallery online at:
http://www.dekanovec.hr/web/informacije#sigFreeIdd866f47958

Poštovani, s osobitim zadovoljstvom pozivam Vas na promociju knjige «DABROVA PRIČA» autora Josipa Horvata Majzeka koja opisuje vrijednosti i ljepote rijeke Mure a ponajviše ljepote prirode našeg područja.

"Dabrova priča" je monografija o dabru (Castorfiber) najmlađoj životinjskoj vrsti na području Republike Hrvatske. Knjiga je pisana na tri jezika (hrvatski, njemački i engleski) i sadrži više od 200 fotografija dabrova snimljenih na rijekama Muri i Dravi. Recenziju su napisali prof. dr. sc. Marijan Grubešić i mr. sc. Gerhard Schwab.

Promocija knjige održati će se 19.03.2015. godine na blagdan Sv. Josipa kada se ujedno u Dekanovcu održava proštenje. Početak je u 18:00 sati u dvorani Doma kulture Dekanovec.

S poštovanjem,
načelnik Općine Dekanovec
Ivan Hajdarović v.r.

Radno vrijeme

Ponedjeljak - petak
07:00 - 15:00 sati

Vikendom i praznicima
Općinski ured ne radi

Informacije

Tel: 040/849-488

Fax: 040/849-488

OIB: 34666892913

IBAN:
HR26 2340009 1860300002

Adresa:
F. Andrašeca 41
40318 Dekanovec

E-mail:
opcina-dekanovec@ck.t-com.hr

Važniji brojevi

Općina Dekanovec
Tel.: 040/849-488
Fax.: 040/849-488

Načelnik Općine Dekanovec
Tel.: 040/849-488
Mob.: 098/493-161

Područna Škola Dekanovec
040/849-409

Ambulanta Domašinec
040/863-013

Poštanski ured Dekanovec
040/849-109

Matični ured Dekanovec
040/849-017

Župni Ured Dekanovec
040/849-026

Projekt FINOTEKA

Autobusne linije

Za vrijeme školske nastave

Radni dan Subota
Polazak Dolazak Polazak Dolazak
5:23 5:45 6:15 6:40
6:12 6:35    
8:00 8:30    
9:00 9:25    
9:29 10:30    
12:05 12:30    
15:48 16:20    
18:38 19:10    

Za vrijeme školskih praznika

Radni dan Subota
Polazak Dolazak Polazak Dolazak
5:23 5:45 Nema linija
6:15 6:40
8:00 8:30
9:29 10:30
15:48 16:20

Navedeno je vrijeme polaska iz Dekanovca i dolaska u Čakovec.

Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu