Obavještavaju se mještani Općine Dekanovec da NE odlažu glomazni komunalni otpad, građevinski otpad (šuta, cigla, crijep, keramičke pločice, beton...), biološki otpad (granje i trava iz vrtova) te bilo koji drugi otpad na mjesta koja nisu predviđena za takvo odlaganje, posebice kod prvog mosta, uz poljske puteve, šumarke, prostor poduzetničke zone i druge javne površine.

Napominjemo da je neovlašteno odlaganje otpada na javnim površinama zabranjeno i kažnjivo po Zakonu o komunalnom gospodarstvu. Stoga molimo sve mještane da glomazni otpad odlažu, odnosno prijave za odvoz GKP "PREKOM" Prelog (svaki drugi utorak u mjesecu), a za odlaganje građevinskog i biološkog otpada OBAVEZNO se javiti u Jedinstveni upravni odjel Općine Dekanovec za daljnju uputu.

Također molimo mještane da na otvorenom prostoru (vrtovi, dvorišta...) ne pale smeće, korov, suhu travu i druge poljoprivredne i šumske otpatke.

Svi smo puno puta čuli da je očuvanje okoliša u kojem živimo od velikog značaja za život svih nas te da i male stvari mogu promijeniti svijet na bolje. Svi zajedno možemo pridonijeti očuvanju okoliša i prirode te promjenom našeg odnosa prema okolišu i prirodi i zbrinjavanju otpada, omogućiti bolje sutra!

Pozivaju se mještani da prijave štetu na poljoprivrednim površinama (ratarske i povrltarske kulture, krmno bilje i voćnjaci) te građevinskim objektima na području Općine Dekanovec koja je nastala zbog nepogoda uzrokovanih jakim vjetrom i tučom 11. srpnja 2017. godine. Šteta se može prijaviti u prostorijama Općine Dekanovec od 18.7. do 28.7.2017. godine u vremenu od 8 do 14 sati.

Prijavi je potrebno priložiti:

 • ispunjen obrazac prijave štete
 • kopija posjedovnog lista (za poljoprivredne kulture)
 • kopija vlasničkog lista (za građevinske objekte)
 • izjava da prijavljene kulture i objekti nisu osigurani kod osiguravajućeg društva
 • ako Posjedovni ili vlasnički list ne stoji na prijavitelja, obavezno uz Posjedovno ili vlasnički list dostaviti i preliku Ugovora o najmu ako ste zakupac, a ne vlasnik, ili Rješenje o nasljeđivanju ako ste nasljednik

Obrasci za prijavu mogu se podići u uredu Općine Dekanovec ili preuzeti na službenim web stranicama Općine. Po isteku roka za podnošenje prijava prijavljene površine i objekti obići će se u svrhu utvrđivanja istinitosti i ispravnosti prijava. Kontakt telefon: 040 849 488.

Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost

U Narodnim novinama br. 53 od 7. lipnja 2017. objavljen je Naputak ministra poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu - »Narodne novine«, broj 39/13 i 48/15 ( u daljnjem tekstu: Naputak).

Naputkom se propisuje postupanje Agencije za poljoprivredno zemljište i jedinica lokalne samouprave u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 39/13 i 48/15, u daljnjem tekstu: Zakon) koja je prestala važiti 31. svibnja 2015.

Naputak je stupio na snagu 15. lipnja 2017.

Slijedom navedenog, pozivaju se fizičke i pravne osobe na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost, da u roku od 30 dana, odnosno u razdoblju od 16. lipnja 2017. do 16. srpnja 2017. podnesu Agenciji za poljoprivredno zemljište, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78., zahtjev za sklapanje ugovora o privremenom korištenju sukladno članku 48. stavku 1. Zakona i Naputku.

Podnositelji zahtjeva obvezni su uz zahtjev za sklapanje ugovora priložiti potvrdu o mirnom posjedu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske koju izdaje jedinica lokalne samouprave na čijem se području to poljoprivredno zemljište nalazi.

Naputak možete pročitati ovdje.

Obrazac zahtjeva možete preuzeti ovdje.

Podsjećamo kako je Izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu iz 2015. propisano da se državno poljoprivredno zemljište može dati u zakup bez javnog poziva, na rok od 10 godina, pravnim i fizičkim osobama koje se bave stočarstvom pod uvjetom da nemaju, a zakupom bi dobile minimalnu površinu poljoprivrednog zemljišta propisanu prema broju uvjetnih grla. Poljoprivrednici koji se bave stočarstvom dobili su 2015. odluke o dodjeli zakupa, ali nisu potpisali ugovore. Dobivanje ugovora o privremenom korištenju omogućeno je ovim Naputkom za sve korisnike koji udovoljavaju propisane uvjete.

Temeljem članka 20. stavak 2. Zakona o lokalnim porezima (NN 115/16) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017. godine, sve jedinice lokalne samouprave, pa tako i Općina Dekanovec, dužne su uvesti i naplaćivati porez na nekretnine. Porez na nekretnine uvodi se od 1.1.2018.

OBAVJEŠTAVAJU SE POREZNI OBVEZNICI

 • Predmet oporezivanja je nekretnina (bez obzira je li legalizirana ili ne i bez obzira je li u zoni ili izvan građevinske zone).
 • Nekretninom se smatra:
  1. stambeni prostor – za trajno i povremeno stanovanje,
  2. poslovni prostor – prema stvarnoj djelatnosti,
  3. garažni prostor,
  4. drugi pomoćni prostori – koji služe glavnom prostoru koji ima svoju svrhu (zajednički dijelovi/ prostorije, ostave, spremišta, ljetne kuhinje, zimski vrtovi)
  5. ostali prostori bez namjene – izvedeni prostori, ali bez namjene (zapušteni hoteli, izgrađeni objekti bez poslovanja),
  6. građevinsko zemljište koje se koristi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti,
  7. neizgrađeno građevinsko zemljište ako se nalazi unutar građevinskog područja – izdani akti, ruševina i započeta gradnja.
 • Ne smatraju se nekretninama – kao predmetom oporezivanja:
  1. gospodarske zgrade – ako nisu stambeni, poslovni, garažni ni drugi pomoćni prostori, a imaju namjenu – smještaj oruđa, smještaj stoke, pod uvjetom da nisu u djelatnosti (poslovni prostori)
  2. privremene građevine – za čije građenje nije potrebna građevinska dozvola
  3. opća dobra: ceste, komunalna infrastruktura.
 • Porezni obveznik je svaka osoba koja nekretninu samostalno posjeduje (samostalni posjednik), u smislu Zakona to je vlasnik nekretnine.
  Porezni obveznik može biti i nesamostalni posjednik ako je porezna obveza pravnim poslom prenesena na njega. U slučaju prijenosa porezne obveze na nesamostalnog posjednika, samostalni posjednik solidarno jamči za naplatu poreza.
  Porezni obveznik može biti nesamostalni posjednik i u slučaju ako se koristi nekretnina u vlasništvu jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske, ako nema valjani pravni temelj posjedovanja nekretnine ili je vlasnik nepoznat,
 • Porez na nekretnine obračunava se na ukupnu neto podnu površinu nekretnine (prostora koji je oporeziv) sukladno propisu o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine, te na stvarnu površinu zemljišta.
 • Godišnji iznos poreza po m2 obračunske površine nekretnine utvrđuje se množenjem: vrijednosti boda (B), koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn), koeficijenta stanja (Ks) i koeficijenta dobi (Kd). Vrijednost boda i koeficijent zone određuje odlukom Općinsko vijeće Općine Dekanovec. Koeficijent namjene ovisi o vrsti nekretnine i utvrđuje se, kao i koeficijent stanja, sukladno odredbama Zakona o lokalnim porezima. Koeficijent dobi ovisi o godini izgradnje te se utvrđuje za razdoblje građenja sukladno odredbama Zakona o lokalnim porezima.
 • Rješenje o porezu na nekretnine donosi se do 31. ožujka za tekuću kalendarsku godinu prema stanju nekretnine i poreznog obveznika na dan 1. siječnja tekuće godine i takvo rješenje je na snazi dok ne nastane promjena koja je od utjecaja na utvrđivanje porezne obveze. Sve promjene koje nastanu tijekom kalendarske godine, a od utjecaja su na utvrđivanje porezne obveze (sve činjenice koje utječu na visinu obračuna i utvrđivanje osobe poreznog obveznika), primjenjuju se od sljedeće kalendarske godine.
 • Rješenjem o porezu utvrđuje se porezni obveznik, iznos poreza po m2 obračunske površine, obračunska površina, ukupni iznos poreza u godišnjem iznosu i rokovi plaćanja.

Porez na nekretnine utvrđuju i naplaćuju tijela JLS na području kojih se nekretnina nalazi i prihod je te JLS. Stoga je Općina Dekanovec obavezna tijekom 2017. godine ustrojiti i voditi strukturiranu Evidenciju o nekretninama koje se nalaze na području Općine Dekanovec i o poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine. Za prikupljanje podataka zadužen je Jedinstveni upravni odjel Općine Dekanovec, koji ovim putem poziva vlasnike i korisnike nekretnina na području Općine Dekanovec da, radi ustrojavanja i vođenja Evidencije, te radi pravilnog utvrđivanja činjenica bitnih za donošenje rješenja o porezu na nekretnine i zaduživanja obveznika plaćanja poreza, najkasnije do 30. lipnja 2017. dostave podatke o nekretninama i poreznim obveznicima koristeći priložene obrasce, posebno za svaku adresu nekretnine odnosno katastarsku česticu.

Člankom 59. Zakona o lokalnim porezima propisano je da ako porezni obveznik ne dostavi tražene podatke ili se oni bitno razlikuju od podataka kojima raspolaže Općina Dekanovec, a koji su dobiveni od Državne geodetske uprave, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja RH i Ministarstva financija RH – Porezne uprave, porezna obveza će se utvrditi na osnovi podataka kojima raspolaže Općina s najvišim koeficijentima utvrđenim Zakonom za stanje i dob nekretnine.

Svi obrasci dostupni su na internetskoj stranici www.dekanovec.hr (u nastavku teksta), a mogu se dostaviti osobno predajom u Jedinstveni upravni odjel Općine Dekanovec, radnim danom u vremenu od 7:00-15:00 sati, putem pošte (Općina Dekanovec, F. Andrašeca 41, 40318 Dekanovec) ili elektroničkim putem na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Pomoć u ispunjavanju obrazaca, dodatne informacije i upute molimo da zatražite putem tel: 040/849-488, elektronički na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dekanovec.

Pozivaju se svi vlasnici odnosno korisnici građevina u kojima se nalazi azbest, s područja Općine Dekanovec, da radi planiranja sustava gospodarenja građevnim otpadom koji sadrži azbest (salonit ploče i dr…), dostave podatke o lokacijama na kojima se nalaze takvi objekti (kuće, poljoprivredni objekti, garaže i slično), procjeni količine, vrsti i statusu materijala za kojeg je izvjesno da će postati azbestni otpad.

Popunjeni i potpisani Obrazac prijave objekta u kojima se nalazi azbest dostaviti osobno u Jedinstveni upravni odjel Općine Dekanovec, F. Andrašeca 41, Dekanovec, ili putem email adrese Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., svakog radnog dana od 7:00 do 15:00 sati, zaključno do 30. lipnja 2017. godine.

Sve dodatne informacije dostupne su na broj telefona 040/849-488 ili putem mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Radno vrijeme

Ponedjeljak - petak
07:00 - 15:00 sati

Vikendom i praznicima
Općinski ured ne radi

Informacije

Tel: 040/849-488

Fax: 040/849-488

OIB: 34666892913

IBAN:
HR26 2340009 1860300002

Adresa:
F. Andrašeca 41
40318 Dekanovec

E-mail:
opcina-dekanovec@ck.t-com.hr

Važniji brojevi

Općina Dekanovec
Tel.: 040/849-488
Fax.: 040/849-488

Načelnik Općine Dekanovec
Tel.: 040/849-488
Mob.: 098/493-161

Područna Škola Dekanovec
040/849-409

Ambulanta Domašinec
040/863-013

Poštanski ured Dekanovec
040/849-109

Matični ured Dekanovec
040/849-017

Župni Ured Dekanovec
040/849-026

Projekt FINOTEKA

Autobusne linije

Za vrijeme školske nastave

Radni dan Subota
Polazak Dolazak Polazak Dolazak
5:23 5:45 6:15 6:40
6:12 6:35    
8:00 8:30    
9:00 9:25    
9:29 10:30    
12:05 12:30    
15:48 16:20    
18:38 19:10    

Za vrijeme školskih praznika

Radni dan Subota
Polazak Dolazak Polazak Dolazak
5:23 5:45 Nema linija
6:15 6:40
8:00 8:30
9:29 10:30
15:48 16:20

Navedeno je vrijeme polaska iz Dekanovca i dolaska u Čakovec.

Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu