Na temelju članka 7. stavak 1. točka b. Pravilnika o provedbi financijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru ("NN RH", br. 35/08), članka 32. Statuta Općine Dekanovec ("Službeni glasnik Medimurske županije" broj 6/09.), Općinski načelnik Općine Dekanovec daje

IZJAVU O VIZIJI, MISIJI I CILJEVIMA OPĆINE DEKANOVEC

1. VIZIJA

Općina Dekanovec i njezina izvršna tijela usmjeriti ce sve svoje resurse i znanja ka pružanju kvalitetnih i svima dostupnih javnih usluga uživajući povjerenje građana, gospodarskih subjekata, subjekata u društvenim djelatnostima, poslovnih partnera, udruga građana i posjetitelja Općine Dekanovec. Isto tako sve svoje resurse i znanja upotrijebi ćemo na očuvanje izvornih vrijednosti našega kraja, ekološki prihvatljivog okoliša i svrsishodnog korištenja prirodnih vrijednosti, na pravilno i stručno planiranje aktivnosti i zahvata u prostoru, da postanemo jedna od vodećih uprava u smislu upravljanja javnim dobrima, imovinom Općine Dekanovec, komunalnom i prometnom infrastrukturom u vlasništvu Općine Dekanovec, te da svojim građanima osiguramo najbolje moguće uvjete za razvoj gospodarskih aktivnosti. Naša nastojanja moraju biti usmjerena prema stvaranju povoljnih uvjeta za obrazovanje mladih, prema poticanju kulturnih, sportsko – rekreativnih i drugih društveno prihvatljivih aktivnosti.

2. MISIJA

Općinska uprava Općine Dekanovec, obavljanjem poslova iz samoupravnog djelokruga, na zakonit, učinkovit, ekonomičan i transparentan način unapreduje kvalitetu života i rada svim svojim građanima pružanjem kvalitetne usluge, odgovornim upravljanjem javnim dobrima, protokom informacija, te nadasve ljubaznim i efikasnim radom administracije. Obavljanjem poslova od lokalnog znacaja iz podrucja prostornog i urbanističkog planiranja, komunalnih djelatnosti, socijalne skrbi, brige o djeci, obrazovanja, kulture, sporta I rekreacije, protupožarne zaštite, civilne zaštite, zaštite okoliša, poticanjem gospodarskog razvoja, a svojom organizacijom rada i stalnim poboljšanjem kvalitete, poštujuci poslovna, profesionalna i eticka pravila omogucuje ostvarivanje potreba svim svojim gradanima, kako bi u naselju Općine Dekanovec  bilo poželjno i ugodno živjeti.

3. CILJEVI

• osiguravanje prostorno-planskih pretpostavki za razvoj, • povećanje standarda stanovnika i kvalitete života, • poboljšanje raspolaganja, upravljanja i korištenja imovine u vlasništvu Općine Dekanovec, • poboljšanje uvjeta za efikasnu protupožarnu i civilnu zaštitu, • izgradnja nove i održavanje postojeće komunalne infrastrukture, • podizanje razine kvalitete usluga građanima povećanjem ažurnosti i učinkovitosti u svim segmentima poslovanja, • otvaranje i približavanje Općine Dekanovec građanima osiguranjem prava pristupa relevantnim informacijama i podacima, • postizanje optimalne ažurnosti, potpunosti i točnosti podataka u evidencijama Općine Dekanovec, • dugoročna stabilnost prihoda Općine Dekanovec, • unapređenje ukupnog poslovanja kroz implementaciju suvremenih informatičkih rješenja i redizajniranje poslovnih procesa, • upravljanje i razvoj ljudskih potencijala kroz kontinuiranu edukaciju i osobni razvoj svih zaposlenika (službenici, namještenici i dužnosnici), • osiguranje pravilnog, svrhovitog, ucinkovitog i ekonomičnog raspolaganja proračunskim sredstvima, • razvoj ekoloških aktivnosti te racionalno korištenje svih prirodnih resursa uz očuvanje prirodne, kulturne i tradicijske baštine, • povećanje socijalne sigurnosti mještana, • briga o djeci predškolskog i školskog uzrasta, te briga o osobama starije životne dobi, • druge aktivnosti koje proizlaze iz zakona, a u nadležnosti su Općine Dekanovec.

Radno vrijeme

Ponedjeljak - petak
07:00 - 15:00 sati

Vikendom i praznicima
Općinski ured ne radi

Informacije

Tel: 040/849-488

Fax: 040/849-488

OIB: 34666892913

IBAN:
HR26 2340009 1860300002

Adresa:
F. Andrašeca 41
40318 Dekanovec

E-mail:
opcina-dekanovec@ck.t-com.hr

Važniji brojevi

Općina Dekanovec
Tel.: 040/849-488
Fax.: 040/849-488

Načelnik Općine Dekanovec
Tel.: 040/849-488
Mob.: 098/493-161

Područna Škola Florijana
Andrašeca Dekanovec

040/849-409

Ambulanta Domašinec
040/863-013

Poštanski ured Dekanovec
040/849-109

Matični ured Dekanovec
040/849-017

Župni Ured Dekanovec
040/849-026

BIOINSTITUT Čakovec
lov pasa lutalica, uklanjanje lešina
040/391-480
040/390-896
098/463-464 (dežuran)

GKP PRE-KOM Prelog
odvoz smeća
040/645-535

Projekt FINOTEKA

Autobusne linije

Za vrijeme školske nastave

Radni dan Subota
Polazak Dolazak Polazak Dolazak
5:23 5:45 6:15 6:40
6:12 6:35    
6:15 6:40    
8:00 8:30    
9:00 9:25    
9:29 10:30    
12:05 12:30    
15:48 16:20    
18:38 19:10    

Za vrijeme školskih praznika

Radni dan Subota
Polazak Dolazak Polazak Dolazak
5:23 5:45 Nema linija
6:15 6:40
8:00 8:30
9:29 10:30
15:48 16:20

Navedeno je vrijeme polaska iz Dekanovca i dolaska u Čakovec.

Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu