1. Odluka o prihvaćanju zamolbe – Udruga oboljelih od leukemije i limfoma
 2. Odluka o odabiru ponude za prijevoz učenika Osnovne škole Domašinec
 3. Rješenje o korištenju godišnjeg odmora
 4. Rješenje o ocjenjivanju službenika
 5. Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu planskih dokumenata
 6. Odluka o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Dekanovec i osnivanje Radne skupine za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Dekanovec
 7. Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom
 8. Izvješće načelnika
 9. Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Dekanovec u 2017. godini
 10. Izvješće o stanju provedbe plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Dekanovec za 2017. godinu
 11. Zaključak o prihvaćanju zamolbe Udruge uzgajivača međimurskog konja «Međimurec»
 12. Zaključak o oživljavanju župnog proštenja
 13. Zaključak o tekućoj donaciji učenicima koji sudjeluju na državnim natjecanjima
 14. Zaključak o odabiru po raspisanom natječaju
 15. Plan vježbi civilne zaštite za 2018. godinu Općine Dekanovec
 16. Zaključak o povremenom korištenju prostora
 17. Zaključak o prihvaćanju ponude za izradu Programa raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem
 18. Zaključak o prihvaćanju zamolbe NK Mladost Dekanovec
 19. Zaključak o kupnji instrumenta
 20. Odluka o dodjeli javnih priznanja – zahvalnica
 21. Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora za vrijeme turističke sezone i u predžetvenoj sezoni u 2018. godini u Općini Dekanovec
 22. Zaključak o oživljavanju župnog proštenja
 23. Odluka o početku postupka jednostavne nabave – Rekonstrukcija dijela ulice – Prvomajska (proširenje kolnika, nogostupa, oborinska odvodnja dijela ulice)
 24. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave – Rekonstrukcija dijela ulice – Prvomajska (proširenje kolnika, nogostupa, oborinska odvodnja dijela ulice)
 25. Odluka o početku postupka jednostavne nabave – Proširenje kolnika, nogostup i oborinska odvodnja dijela ulice F. Andrašeca u Dekanovcu – II. faza (završni radovi i asfaltiranje)
 26. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave – Rekonstrukcija dijela ulice – Proširenje kolnika, nogostup i oborinska odvodnja dijela ulice F. Andrašeca u Dekanovcu – II. faza (završni radovi i asfaltiranje)

Odluke Općinskog načelnika za 2017. godinu:

 1. Odluka o odabiru ponude za prijevoz učenika Osnovne škole Domašinec
 2. Zaključak o javnoj raspravi nacrta Plana gospodarenja otpadom Općine Dekanovec za razdoblje 2017.-2022. godine
 3. Odluka o potvrđivanju zapovjednika DVD-a Dekanovec
 4. Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Dekanovec u 2016. godini
 5. Izvješće o stanju provedbe plana unapređenje zaštite od požara na području Općine Dekanovec za 2016. godinu
 6. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Općine Dekanovec za 2016. godinu
 7. Zaključak o produljenju ugovora o zakupu
 8. Zaključak o potvrđivanju zamjenika zapovjednika DVD-a Dekanovec
 9. Izvješće načelnika za razdoblje od 01.07.-31.12.2016. godine
 10. Zaključak za oživljavanje župnog proštenja
 11. Odluka o tekućoj donaciji Limenoj glazbi Dekanovec
 12. Rješenje o korištenju godišnjeg odmora
 13. Rješenje za 2016. godinu
 14. Zaključak o sponzorstvu festivala «Kre Mure i Drove»
 15. Zaključak o pokroviteljstvu – Limena glazba Dekanovec
 16. Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora za vrijeme turističke sezone i u predžetvenoj sezoni 2017. godine u Općini Dekanovec
 17. Zaključak o povremenom korištenju prostora – SRD Mura Dekanovec
 18. Zaključak o neodabiru po raspisanom natječaju
 19. Zaključak za oživljavanje župnog proštenja
 20. Odluka o stupanju na dužnost – Ivan Hajdarović
 21. Odluka o stupanju na dužnost – Vladimir Jambrošić
 22. Odluka o volonterskom obnašanju dužnosti načelnika Općine Dekanovec
 23. Odluka o volonterskom obnašanju dužnosti zamjenika načelnika Općine Dekanovec
 24. Plan vježbi civilne zaštite za 2017. godinu
 25. Zaključak o sponzorstvu – NK Mladost Dekanovec
 26. Poslovnik o načinu rada i stožera CZ Općine Dekanovec
 27. Odluka o imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Dekanovec
 28. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave u Općini Dekanovec
 29. Izvješće načelnika Općine Dekanovec za razdoblje od 01.01.-30.06.2017. godine
 30. Odluka o početku postupaka jednostavne nabave – dio ulice F. Andrašeca
 31. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Dekanovec
 32. Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave – dio ulice F. Andrašeca
 33. Zaključak o reviziji troškovnika
 34. Odluka o početku postupka jednostavne nabave – dio ulice F. Andrašeca (I. faza)

Odluke Općinskog načelnika za 2016. godinu:

 1. Odluka o odabiru ponude za prijevoz učenika Osnovne škole Domašinec
 2. Odluka o pokroviteljstvu projekta «Furjonova zviezda»
 3. Pravilnik o pravima i obvezama korisnika studentskih stipendija
 4. Rješenje o korištenju godišnjeg odmora
 5. Rješenje za 2015. godinu
 6. Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Dekanovec u 2015. godini
 7. Izvješće o stanju provedbe plana unapređenje zaštite od požara na području Općine Dekanovec za 2015 godinu
 8. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Općine Dekanovec za 2015. godinu
 9. Izvješće načelnika za razdoblje od 01.01.-31.12.2015. godine
 10. Zaključak o davanju suglasnosti za prenamjenu prostora
 11. Zaključak za oživljavanje župnog proštenja
 12. Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti u Općini Dekanovec
 13. Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora za vrijeme turističke sezone i u predžetvenoj sezoni 2016. godine u Općini Dekanovec
 14. Odluka o imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Dekanovec
 15. Zaključak o sponzorstvu festivala «Kre Mure i Drove»
 16. Zaključak za oživljavanje župnog proštenja
 17. Odluka o početku postupka nabave bagatelne vrijednosti
 18. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta u Općini Dekanovec
 19. Odluka o početku postupka bagatelne nabave - Elektropunionica
 20. Plan vježbi civilne zaštite za 2016. godinu
 21. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku nabave bagatelne vrijednosti
 22. Odluka o jednokratnoj financijskoj pomoći
 23. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku nabave bagatelne vrijednosti
 24. Odluka o jednokratnoj financijskoj pomoći
 25. Izvješće načelnika Općine Dekanovec za razdoblje od 01.01.-30.06.2016. godine
 26. Odluka o početku postupka bagatelne nabave – Prvomajska ulica
 27. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku bagatelne nabave – Prvomajska ulica
 28. Zaključak o provedbi stručnog nadzora na projektu Rekonstrukcija dijela ulice- Prvomajska (nogostup i oborinska odvodnja) u Dekanovcu
 29. Zaključak o imenovanju člana Upravnog vijeća JVP Čakovec
 30. Odluka o odabiru ponude za obavljanje poslova sistemske deratizacije na području Općine Dekanovec
 31. Zaključak o prihvaćanju otkaza ugovora o najmu poslovnog prostora
 32. Odluka o raspisivanju natječaja za zakup poslovnog prostora
 33. Odluka o dodjeli studentskih stipendija u ak.god. 2016/2017 godine
 34. Odluka o odabiru ponude za poslove održavanja prometnica u zimskom periodu 2016./17. godine na području Općine Dekanovec
 35. Zaključak o isplati dječjih darova i božićnice
 36. Zaključak o darivanju djece
 37. Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2017. godini
 38. Plan prijma u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dekanovec za 2017. godinu
 39. Odluka o popisu imovine, obveza i potraživanja Općine Dekanovec u 2016. godini
 40. Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akta u uredskom poslovanju Općine Dekanovec za 2017. godinu
 41. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dekanovec za 2016. godinu
 42. Plan nabave Općine Dekanovec za 2017. godinu
 43. Odluka o izradi Plana gospodarenja otpadom Općine Dekanovec

Odluke Općinskog načelnika za 2015. godinu:

 1. Odluka o odabiru ponude za prijevoz učenika Osnovne škole
 2. Odluka o odabiru  ponude za izradu elaborata Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Privredne zone Dekanovec
 3. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za unutarnje uređenje zgrade Općine
 4. Zaključak o tekućoj donaciji Limenoj glazbi Dekanovec
 5. Zaključak o tekućoj donaciji Područnoj školi Dekanovec
 6. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za stolarske poslove za unutarnje uređenje zgrade Općine
 7. Zaključak o tekućoj donaciji Područnoj školi Dekanovec
 8. Odluka o donaciji DVD-u Dekanovec za kupnju navalnog vatrogasnog vozila
 9. Plan nabave Općine Dekanovec za 2015. godinu
 10. Odluka o imenovanju voditelja za izvršenje i praćenje projekta
 11. Zaključak o podršci projektu
 12. Odluka o imenovanju osobe za popunjavanje internetskog upitnika o planu Proračuna Općine Dekanovec za 2015., te projekcije za 2016. i 2017. godinu po ekonomskoj klasifikaciji
 13. Odluka o prihvaćanju zapisnika i zaključka Inventurne komisije
 14. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Općine Dekanovec za 2014. godinu
 15. Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Dekanovec u 2014. godini
 16. Izvješće o stanju provedbe plana unapređenje zaštite od požara na području Općine Dekanovec za 2014. godinu
 17. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Općine Dekanovec za 2014. godinu
 18. Izvješće načelnika za razdoblje od 01.07.-31.12.2014. godine
 19. Odluka o provedbi stručnog nadzora nad izvedenim radovima i ugrađene opreme na području Općine Dekanovec
 20. Odluka o prijedlogu Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja «Južna privredna zona Dekanovec»
 21. Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora za vrijeme turističke sezone i u predžetvenoj sezoni 2015. godine u Općini Dekanovec
 22. Zaključak o sponzorstvu festivala «Kre Mure i Drove»
 23. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za izradu tehničke dokumentacije – energetski učinkovita i ekološka javna rasvjeta
 24. Zaključak za oživljavanje župnog proštenja
 25. Zaključak o prihvaćanju zamolbe – NK Mladost Dekanovec
 26. Zaključak o prihvaćanju zamolbe – NK Mladost Dekanovec
 27. Zaključak o prihvaćanju zamolbe – NK Mladost Dekanovec
 28. Izvješće načelnika Općine Dekanovec za razdoblje od 01.01.-30.06.2015. godine,
 29. Naputak Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dekanovec o dostavi dokumenata za objavu na internetu dostupnu javnosti
 30. Odluka o implementaciji pisanih procedura
 31. Odluka o visini naknade (cjenik) stvarnih materijalnih troškova
 32. Odluka  o kriterijima za određivanje prioriteta za dodjelu financijskih sredstava programima i projektima od interesa za Općinu Dekanovec
 33. Odluka o imenovanju Povjerenstva za pregled, ocjenu i prijedlog programa i projekata za sufinanciranje iz proračuna Općine Dekanovec
 34. Odluka o odabiru ponude za obavljanje poslova sistematske deratizacije na području Općine Dekanovec
 35. Odluka o odabiru ponude za poslove održavanja prometnica u zimskom periodu 2015/2016. godine na području Općine Dekanovec
 36. Zaključak o isplati dječjih darova
 37. Zaključak o darivanju djece
 38. Odluka o programima i projektima kojima su odobrena financijska sredstva za 2016. godinu
 39. Odluka o popisu imovine, obveza i potraživanja Općine Dekanovec u 2015. godini
 40. Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akta u uredskom poslovanju Općine Dekanovec za 2016. godinu
 41. Plan prijma u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dekanovec za 2016. godinu
 42. Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2016. godini
 43. Odluka o imenovanju Povjerenstva za procjenu nekretnina u vlasništvu Općine Dekanovec
 44. Plan nabave Općine Dekanovec za 2016. godinu
 45. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dekanovec za 2015. godinu

Odluke Općinskog načelnika za 2014. godinu:

 1. Zaključak o arhivskom istraživanju povijesti Općine Dekanovec
 2. Zaključak o povratu uplaćenog komunalnog doprinosa
 3. Odluka o odabiru ponude za prijevoz učenika Osnovne škole Domašinec
 4. Zaključak  o tekućoj donaciji Područnoj školi Dekanovec
 5. Zaključak o tekućoj donaciji Udruzi za promicanje Internet umjetnosti i kulture «Pelud.Net»
 6. Pravilnik o provedbi postupaka javne nabave bagatelne vrijednosti
 7. Plan nabave Općine Dekanovec za 2014.godinu.
 8. Zaključak o tekućoj donaciji Udruzi veterana 7.gardijske brigade «PUMA»
 9. Izvješće o provedbi Plana gospodarenje otpadom na području Općine Dekanovec za 2013.godinu
 10. Izvješće načelnika Općine Dekanovec (za razdoblje od 01.07.-31.12.2013.godine)
 11. Zaključak o obustavi rješenja
 12. Zaključak o tekućoj donaciji LD »Fazan» Dekanovec-Podturen
 13. Zaključak o sudjelovanju u projektu FINOTEKA.com
 14. Zaključak o tekućoj donaciji udruzi mažoretkinja Općine Domašinec
 15. Zaključak o tekućoj donaciji udruzi tradicijskog i kreativnog glazbenog stvaralaštva «Domaja»
 16. Zaključak o utvrđivanju konačnog prijedloga DPU-a
 17. Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Dekanovec u 2013.godini.
 18. Plan ,čuvanje i ophodnje otvorenog prostora za vrijeme turističke sezone i u predžetvenoj sezoni u 2014.godini u Općini Dekanovec
 19. Odluka o odabiru kandidata za stručno osposobljavanje u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dekanovec
 20. Zaključak o sponzorstvu emisije «Kre Mure i Drove»
 21. Odluka o sanaciji poljskih puteva na području općine Dekanovec
 22. Odluka o donaciji poplavljenim područjima u Republici Hrvatskoj
 23. Zaključak o tekućoj donaciji Udruzi za zaštitu potrošača Međimurske županije
 24. Zaključak o kupnji programskog paketa urudžbeni zapisnik/digitalna arhiva
 25. Odluka o produljenju Ugovora o koncesiji broj 1/2009
 26. Zaključak o pokroviteljstvu i donaciji Limenoj glazbi Dekanovec
 27. Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akta u uredskom poslovanju Općine Dekanovec za 2014.godinu.
 28. Zaključak o popravku poklopca na području Općine Dekanovec
 29. Zaključak o tekućoj donaciji za tiskanje knjige «Dabrova priča»
 30. Zaključak o davanju suglasnosti na Cjenik dimnjačarskih poslova na području Općine Dekanovec
 31. Zaključak o održavanju mjuzikla «Možima na komediju, ženama na zdrovje»
 32. Zaključak o procjeni etno albuma «Munine viže»
 33. Zaključak o proslavi Dana Općine Dekanovec u sklopu obilježavanja 12-tog Međunarodnog spusta murskih ladji
 34. Zaključak o izradi 2 štanda za potrebe udruga na području Općine Dekanovec
 35. Odluka o prihvaćanju ponude za kupnju traktor kosilice
 36. Odluka o kupnji trimera za potrebe NK Mladost Dekanovec
 37. Odluka o kupnji trimer za potrebe ŠRD Mura Dekanovec
 38. Izvješće načelnika  Općine Dekanovec za razdoblje od 01.01.-30.06.2014.godine.
 39. Odluka o kupnji sportske opreme za NK Mladost Dekanovec
 40. Odluka o raspisivanju natječaja za zakup poslovnog prostora i osnivanje komisije za provedbu natječaja
 41. Odluka o izradi energetskog pregleda javne rasvjete na području Općine Dekanovec
 42. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za zakup poslovnog prostora
 43. Zaključak o sufinanciranju škole plivanja za dvije učenice sa područja Općine Dekanovec
 44. Zaključak o tekućoj donaciji «Međimurskoj zakladi za obrazovanje dr.Vinko Žganec»
 45. Zaključak o zatvaranju dijela Županijske ceste broj 2003.povodom Dana mrtvih
 46. Odluka o odabiru ponude za obavljanje poslova sistemske deratizacije na području Općine Dekanovec
 47. Zaključak o prihvaćanju zamolbe DVD-a Dekanovec za donaciju a kupnju novog vatrogasnog navalnog vozila
 48. Odluka o ustrojavanju službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine Dekanovec
 49. Odluka o imenovanju službenika za informiranje
 50. Zaključak o dodjeli stipendija za akademsku 2014./15. godinu
 51. Odluka o odabiru ponude za poslove održavanja prometnica u zimskom periodu 2014./15. godine na području Općine Dekanovec
 52. Prijedlog Proračuna za 2015. godinu s projekcijom za 2016. i 2017. godinu
 53. Odluka o kupnji zemljišta za formiranje parcela – zapadni dio Dekanovca
 54. Zaključak o povratu studentske stipendije
 55. Zaključak o tekućoj donaciji crkvi Svih Svetih u Dekanovcu
 56. Zaključak o tekućoj donaciji Centru za odgoj i obrazovanje Čakovec
 57. Zaključak o provedbi stručnog pregleda «Energetske učinkovitosti obiteljskih kuća» na području Općine Dekanovec
 58. Zaključak o isplati dječjih darova
 59. Zaključak o darivanju djece

Odluke Općinskog načelnika za razdoblje od 01.01.-31.12.2013. godine

 1. Zaključak o donaciji knjiga DVD-u Dekanovec
 2. Odluka i prikupljanju i odvozu selektivnog otpada
 3. Odluka o odabiru ponude za prijevoz učenika osnovne škole Domašinec
 4. Odluka o tekućoj donaciji PŠ Dekanovec
 5. Odluka o izvođenju vodovodnih izvoda u ulici F. Andrašeca u Dekanovcu
 6. Plan nabave Općine Dekanovec za 2013. godinu
 7. Odluka o izvođenju radova na podizanju hidranata, hidrantskih kapa, te kapa za priključke u ulici F. Andrašeca u Dekanovcu
 8. Odluka o popravku i zamjeni dotrajalih rasvjetnih tijela na području Općine Dekanovec
 9. Zaključak o izvođenju pripremnih radova prije asfaltiranja ulice F. Andrašeca
 10. Zaključak o potvrđivanju zapovjednika DVD-a Dekanovec
 11. Zaključak o prihvaćanju zamolbe LD Fazan Dekanovec
 12. Procedura obračuna i naplate vlastitih prihoda
 13. Odluka o izvođenju radova za projekt Sanacija prometnica do rijeke Mure
 14. Odluka o izradi projektne dokumentacije za plinske priključke u ulici F. Andrašeca
 15. Izvješće načelnika Općine Dekanovec (za razdoblje od 01.01.-31.12.2012. godine)
 16. Odluka o izvođenju radova – plinski priključci
 17. Zaključak o medijskom praćenju na portalu eMedjimurje.hr
 18. Zaključak o sponzorstvu emisije «Kre Mure i Drove»
 19. Odluka o volonterskom obnašanju dužnosti općinskog načelnika Općine Dekanovec
 20. Zaključak o povratu studentske stipendije
 21. Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora u pred žetvenoj i žetvenoj sezoni 2013. godine u Općini Dekanovec
 22. Zaključak o naknadi Franji Božiću – za prikupljeni materijal Florijana Andrašeca (knjige i fotografije velikog formata)
 23. Zaključak o proslavi dana Općine Dekanovec uz svečano otvorenje prometnice do rijeke Mure u okviru Međunarodnog spusta Murskih ladji – Mura 2013. godine, te obilježavanja ulaska RH u Europsku uniju
 24. Zaključak o sponzorstvu održavanja 20. smotre puhačkih orkestara i limenih glazbi Međimurske županije
 25. Zaključak o prihvaćanju otkaza ugovora o zakupu poslovnog prostora
 26. Odluka o raspisivanju natječaja za zakup poslovnog prostora i osnivanje komisije za provedbu natječaja
 27. Zaključak o Nogometnom klubu Mladost Dekanovec
 28. Zaključak o Nogometnom klubu Mladost Dekanovec
 29. Zaključak o tekućoj donaciji Udruzi umirovljenika Međimurske županije – podružnica Podturen
 30. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za najam poslovnog prostora
 31. Evidencija svih ugovora sklopljenih u 2012.godini
 32. Zaključak o pokroviteljstvu "Glazbene večeri kantora Florijana Andrašeca"
 33. Zaključak o naknadi Franji Božiću
 34. Zaključak o pripomoći u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dekanovec
 35. Zaključak o sudjelovanju u organizaciji u sklopu Europskog tjedna kretanja, povodom svjetskog dana bez automobila
 36. Zaključak o raspisivanju Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme radi zamjene duže odsutnog službenika
 37. Zaključak o prihvaćanju sporazuma o sufinanciranju rada osobnih asistenata učenicima s poteškoćama u razvoju
 38. Zaključak o zatvaranju dijela Županijske ceste broj 2003. povodom Dana mrtvih
 39. Zaključak o postavljanju prometnih znakova
 40. Odluka o osnivanju Komisije za prijem u službu
 41. Odluka o odabiru ponude za obavljanje poslova sistematske deratizacije na području Općine Dekanovec
 42. Odluka o odabiru kandidata za prijem u službu na određeno vrijeme radi zamjene duže odsutnog službenika za radno mjesto "Referent za opće i upravne poslove, poslove vijeća, te financije i proračun u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dekanovec"
 43. Odluka o obročnoj otplati dugovanja prema Općini Dekanovec
 44. Zaključak o tekućoj donaciji centru za odgoj i obrazovanje Čakovec
 45. Zaključak o dodjeli studentskih stipendija za akademsku 2013./14. godinu
 46. Zaključak – Nacrt prijedloga DPU dijela stambenog područja – zapadni dio Dekanovca
 47. Zaključak o tekućoj donaciji Područnoj školi Dekanovec
 48. Obavijest o održavanju javne rasprave o prijedlogu DPU dijela stambenog područja – zapadni dio Dekanovca
 49. Zaključak o isplati dječjih darova
 50. Zaključak o darivanju djece
 51. Odluka o odabiru ponude za poslove održavanja prometnica u zimskom periodu 2013./14. godine na području Općine Dekanovec
 52. Odluka o imenovanju člana Povjerenstva za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu RH na području Općine Dekanovec
 53. Zaključak o obilježavanju Adventa u Dekanovcu
 54. Dopuna Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dekanovec
 55. Odluka o popisu imovine, obveza i  potraživanja Općine Dekanovec u 2013. godini
 56. Plan prijma u službu
 57. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dekanovec za 2013. godinu

Radno vrijeme

Dnevno radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela:

 • ponedjeljak - četvrtak od 7:00 do 15:30 sati,
 • petak od 07:00 do 13:00 sati

Od 26. listopada 2020. godine pa do daljnjega, uredovno vrijeme za rad sa strankama u Jedinstvenom upravnom odjelu:

 • petak od 07:00 do 12:00 sati.

Stranke mogu svakodnevno, od ponedjeljka do petka, komunicirati sa Uredom Općine Dekanovec, putem telefona na broj 849-488 ili putem e-maila Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

U cilju sprječavanja širenja epidemije bolesti COVID-19, molimo Vas da se prilikom ulaska u zgradu Općine Dekanovec obavezno dezinficirate, koristite zaštitnu masku ili masku za lice te održavate propisani međusobni razmak. Samo zajedničkim snagama možemo spriječiti daljnje širenje virusa i zaštititi sebe i svoje najmilije. Budimo odgovorni!

Informacije

Tel: 040/849-488

Fax: 040/849-488

OIB: 34666892913

IBAN:
HR26 2340009 1860300002

Adresa:
F. Andrašeca 41
40318 Dekanovec

E-mail:
opcina-dekanovec@ck.t-com.hr

Važniji brojevi

Općina Dekanovec
Tel.: 040/849-488
Fax.: 040/849-488

Načelnik Općine Dekanovec
Tel.: 040/849-488
Mob.: 098/493-161

Područna Škola Florijana
Andrašeca Dekanovec

040/849-409

Ambulanta Domašinec
040/863-013

Poštanski ured Dekanovec
040/372-140

Matični ured Dekanovec
040/849-017

Župni Ured Dekanovec
040/849-026

BIOINSTITUT Čakovec
lov pasa lutalica, uklanjanje lešina
040/391-480
040/390-896
098/463-464 (dežuran)

GKP PRE-KOM Prelog
odvoz smeća
040/645-535

Kalendar događaja u Općini Dekanovec

Projekt FINOTEKA

Autobusne linije

Za vrijeme školske nastave

Radni dan Subota
Polazak Dolazak Polazak Dolazak
5:23 5:45 6:15 6:40
6:12 6:35    
6:15 6:40    
8:00 8:30    
9:00 9:25    
9:29 10:30    
12:05 12:30    
15:48 16:20    
18:38 19:10    

Za vrijeme školskih praznika

Radni dan Subota
Polazak Dolazak Polazak Dolazak
5:23 5:45 Nema linija
6:15 6:40
8:00 8:30
9:29 10:30
15:48 16:20

Navedeno je vrijeme polaska iz Dekanovca i dolaska u Čakovec.

Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu

Strateški razvojni program Općine Dekanovec

Strateški razvojni program Općine Dekanovec